Generelle oplysninger

krarup advokatanpart er et advokatanpartsselskab ejet af Kim Krarup.
Alle ansatte advokater er beskikket af Justitsministeriet i henhold til retsplejeloven og medlem af Advokatsamfundet.

Der anvendes ikke lovvalg- og værnetingsbestemmelser.
Vores sagsbehandling og honorarfastsættelse sker således i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

Klager over kontorets advokater herunder vedrørende adfærd og tvister omkring det opkrævede honorar kan ske til Advokatnævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt de advokatetiske regler er overtrådt.

Oplysninger om Advokatnævnet finder du her eller du kan skrive til dem:

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28
1306 København K

Kontaktoplysninger

Prisoplysninger

Honorar fastsættes med udgangspunkt i tiden forbundet med sagen. Der tages hensyn til sagens karakter, sagens værdi og de interesser, der ligger bag sagens førelse samt ikke mindst den nødvendige specialviden og sagens resultat.

Den normale timetakst er på kr. 1.250 til kr. 4.375 inklusive moms alt efter sagens karakter og det arbejde, der skal udføres sammenholdt med ovenstående kriteriers sammenholdt med, hvilken medarbejder der sidder med sagen.

Der henvises til prisbladet note omkring afregning efter tid.

For forbruger gives der – hvis det er muligt – et overslag over det forventede tidsforbrug og sagens honorering.

Vi tilbyder faste priser på visse typer rådgivning.

Betalingsoplysninger

Alle nye klienter skal ved oprettelse af en sag indbetale et depositum, hvis størrelse afhænger af sagens karakter.

Ved fakturering er betalingsfristen tre dage.
Ved manglende betaling udsendes der en venlig påmindelse uden gebyr, hvorefter der påløber et rykkergebyr – på nuværende tidspunkt kr. 100. For erhvervsdrivende tillægges også et kompensationsgebyr på kr. 310.

Ved fortsat manglende betaling overgår sagen til inkasso med deraf øgede omkostninger.

Bankforbindelse

Alle forudbetalinger for tinglysningsafgifter, gebyrer, depositum med videre samt indbetalinger fra modparter skal ske til kontorets klientkonto:

Danske Bank på reg.nr 3409 kontonr. 3411823849.

Vær særligt opmærksom på, at alene indskud op til 100.000 EURO er beskyttet i henhold til lov om garantifond for indskydere og investorer. Ved indbetaling af større beløb, bør du kontakte os med henblik på fordeling af klientmidler.

I henhold til de advokatetiske regler skal der ske en daglig afstemning af klientkontoen for at sikre, at midlerne ikke indgår i advokatfirmaets drift.

Betalinger af honorar skal ske til selskabets driftskonto i Danske Bank. Vi anvender girokort. Kontonummer kan oplyses efter forlangende.

Forsikring

Advokater i Danmark har pligt til at tegne en ansvarsforsikring. Reglerne gælder for alle advokater uanset typen af advokatvirksomhed.

krarup advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med § 61 i Advokatsamfundets vedtægt.

Forsikringen dækker ansvarspådragende fejl på op til kr. 2.500.000 svarende til minimumsdækningen. Der er en selvrisiko på kr. 25.000.

I henhold til § 62 i Advokatsamfundets vedtægt skal der ligeledes stilles garanti for op til kr. 5.000.000 for det tilfælde, at advokaten misbruger de midler, han er betroet af klienten.

Begge ordninger er tegnet hos Forsikringsselskabet TRYG under policenummer 600-114.005